Algemene voorwaarden

TRAFFIC MANAGERS BV – ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Traffic Managers BV (hierna: “TM”), een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u géén gebruik maken van de Dienst.

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst van TM.

 1. Definities

  1. In deze overeenkomst worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, gedefinieerd als volgt:
   Account:
   de door de Gebruiker beheerde omgeving, waartoe de Gebruiker toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens, ten behoeve van het uploaden van Gebruiker Content naar de Website;
   Algemene Voorwaarden:
   deze algemene voorwaarden van TM;
   Content:
   de Gebruiker Content en TM Content tezamen;
   Dienst:
   de door TM aangeboden dienst, die bestaat uit het via de Website gratis beschikbaar stellen van een platform waar Gebruikers Content naar kunnen uploaden;
   Databank:
   de door TM aangelegde database(s) met daarin Accounts, Content en gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de Dienst, al dan niet in geanonimiseerde vorm;
   Gebruiker:
   de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst van TM, onder andere door het aanmaken van een Account;
   Gebruiker Content:
   het (beeld) materiaal dat Gebruiker via zijn Account upload naar de Website om deze op de Website beschikbaar te stellen, bestaande uit onder andere privéfilms en privéfoto’s, zoals omschreven in artikel 5;
   IE-rechten:
   alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
   Inloggegevens:
   de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord;
   Privacy Statement:
   het privacy statement van TM, beschikbaar via link;
   TM:
   de besloten vennootschap Traffic Managers B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.trafficmanagers.nl, info@trafficmanagers.nl, Tel. +31-23-7519816, fax +31-23-7519817, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 37074926;
   TM Content:
   het (beeld) materiaal van TM op de Website beschikbaar gesteld, bestaande uit onder andere films en/of foto’s;
   Website:
   de website van TM, bereikbaar via www.Sexhumor.nl alsmede alle onderliggende pagina’s.
 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van TM, alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en TM alsmede op ieder gebruik van de Dienst van TM door Gebruiker.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Gebruiker en TM zijn overeengekomen.
  3. TM is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en het Account te verwijderen.
  4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TM zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 3. Dienst

  1. Het gebruik maken van de Dienst waaronder het aanmaken van een Account staat open voor iedere natuurlijke persoon die de minimale leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt. Indien Gebruiker de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet heeft bereikt, en/of bezwaar maakt tegen de inhoud van de Website en/of zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Website en/of het gebruik van de Dienst is verboden, dient hij het bezoek aan de Website en/of het gebruik van de Dienst onverwijld af te breken, alsmede een eventueel Account te verwijderen.
  2. Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft TM de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst en/of het gebruik daarvan te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
  4. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van de Dienst zijn of worden verricht en vrijwaart TM voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de Dienst via het Account van de Gebruiker.
 4. Account

  1. Om Gebruiker Content te kunnen uploaden naar de Website dient Gebruiker een Account aan te maken op de Website. Een Account kan worden aangemaakt door het betreffende registratieproces op de Website volledig te doorlopen. Het aanmaken van een Account is gratis.
  2. Voor het aanmaken van een Account dient Gebruiker bepaalde informatie te verschaffen, zoals gevraagd tijdens het registratieproces. Gebruiker staat er jegens TM voor in dat de informatie zoals door Gebruiker wordt verstrekt actueel, volledig en correct is. Tijdens de registratie moet tevens de Inloggegevens worden gekozen.
   Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Gebruiker niet (meer) actueel, volledig of correct zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens onverwijld aan te passen opdat deze weer actueel volledig en/of correct zijn.
  3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn van onbevoegden, dan wel in het geval van kennis en/of een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker TM daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn Inloggegevens te wijzigen. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al het gebruik dat via zijn Account van de Dienst wordt gemaakt. De Gebruiker vrijwaart TM voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verbandhoudend met het gebruik van de Dienst door derden via het Account van de Gebruiker.
  4. Een Account is enkel voor persoonlijk gebruik door Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan om een Account aan te maken voor anderen en/of op naam van een ander, een Account over te dragen en/of anderen toegang te verschaffen tot zijn/haar Account. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) Account aan te maken per Gebruiker.
 5. Content

  1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Gebruiker Content die hij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door bezoekers van de Website voor persoonlijk gebruik. De Gebruiker erkent dat TM geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.
  2. Het is niet toegestaan Gebruiker Content te uploaden:

   a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend, beledigend of ongepast wordt bevonden, ter beoordeling van TM;

   b. die oproept tot racisme, onverdraagzaamheid, haat, bedreiging of geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd, ter beoordeling van TM;

   c. die bestaat uit, of deels bestaat uit, kinderpornografie, dierenseks, verkrachting al dan niet in scene (fantasy rape), ofwel op enige andere wijze in strijd is met de goede zeden, ter beoordeling van TM;

   d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd dan wel waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

   e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van TM te omzeilen;

   f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij TM betrokken is;

   g. die voorzien is van reclamemateriaal of andere commerciële communicatie, waaronder maar niet beperkt tot het vermelden van naam, webadres, e-mailadres en/of telefoonnummer;

   h. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn of uit kan voortvloeien en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.

   i. inbreuk maakt op de rechten van TM en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

   j. in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van TM kan schaden.

  3. TM behoudt zich het recht voor Content vooraf te beoordelen op geschiktheid voor het plaatsen op de Website en naar haar eigen inzicht Content te (i) weigeren of (ii) verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van TM.
   Indien de Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op rechten van de Gebruiker dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, dan meldt de Gebruiker dit onverwijld aan TM op de wijze zoals omschreven in artikel 10.
 6. Beschikbaarheid van de Dienst

  1. TM is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Website, de Dienst of het Account (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van TM.
 7. Duur en beëindiging

  1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te verwijderen. Bij verwijdering van een Account door Gebruiker maakt TM het Account direct ontoegankelijk en zal zij binnen redelijke termijn de gegevens van Gebruiker verwijderen, tenzij er redenen zijn dit langer te bewaren.
  2. De Gebruiker Content die door Gebruiker is toegevoegd aan en beschikbaar is gemaakt op de Website blijft beschikbaar op de Website onder de licentie zoals door Gebruiker verleend in artikel 9.3. Indien Gebruiker de door hem beschikbaar gestelde Gebruiker Content verwijderd wenst te hebben van de Website kan Gebruiker hiertoe een verzoek indienen bij TM per e-mail aan sitebeheer2010@gmail.com. Tenzij TM op basis van geldende wet- en regelgeving gehouden is tot verwijdering is het ter beoordeling van TM of zij zal voldoen aan een verzoek tot verwijdering.
  3. Bij verwijdering van Gebruiker Content naar aanleiding van een verzoek, zoals bedoeld in artikel 7.2 is het mogelijk dat de Gebruiker Content voor een beperkte tijd na de verwijdering van de Website nog toegankelijk is via de Website. TM is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of veroorzaakt wordt door deze openbaarmaking van de Gebruiker Content.
  4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die TM ten dienste staan, is TM te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met TM en haar Dienst alsmede de dienstverlening aan Gebruiker (tijdelijk) te weigeren, beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, in het bijzonder indien:

   (i) de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

   (ii) TM van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade en/of aansprakelijkheid aan TM of andere Gebruikers kan toebrengen.

  5. Van de bevoegdheid om een Account te beëindigen en (verdere) dienstverlening aan Gebruiker te weigeren, zoals beschreven in artikel 7.4, maakt TM in ieder geval gebruik indien de Gebruiker Gebruiker-Content via de Dienst beschikbaar stelt die in strijd is met artikel 5.2 sub c, naar het oordeel van TM.
 8. Privacy

  1. Bij het aanmaken van een Account, gedurende het verlenen van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan TM verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van TM en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Content, alsmede de via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal berusten bij TM en/of haar licentiegevers.
  2. Geen bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal uitgelegd worden als een overdracht of afstand van enige IE-rechten met betrekking tot de Dienst aan Gebruiker. De Gebruiker behoudt in beginsel de IE-rechten met betrekking tot de door hem beschikbaar gestelde Gebruiker Content. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van zijn Gebruiker Content automatisch aan VPSMobile een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Gebruiker Content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen, voor zover dit verband houdt met het aanbieden van de Dienst.
  3. De Gebruiker staat er jegens TM voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Gebruiker Content en dat hij volledig gerechtigd is om de IE-rechten in licentie te geven aan TM. Gebruiker vrijwaart TM voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met het schenden van enig IE-recht van derden.
 10. Databank

  1. De Databank van TM is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. TM is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TM, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  2. Het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.
 11. Kennisgeving onrechtmatige Content

  1. Indien Gebruiker of een derde van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op rechten van hem en/of derden kan deze dit aan TM melden door middel van het sturen van een e-mail aan sitebeheer2010@gmail.com. TM zal kennisgevingen van inbreuken op rechten onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. De kennisgeving dient de volgende gegevens te bevatten:

   (i) het Account waarop de vermeende inbreukmakende Content staat;

   (ii) een verklaring dat naar het oordeel van Gebruiker of derde inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten of de rechten van derden en de gronden voor dit oordeel;

   (iii) contactinformatie van Gebruiker of derde, zoals accountnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

   (iv) een verklaring, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in de kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op IE-rechten – dat Gebruiker dan wel de derde de eigenaar is van de betrokken IE-rechten dan wel bevoegd is deze rechten te handhaven;

   (v) – te zijn ondertekend door de eigenaar van IE-rechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;

   (vi) – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar de vermeende inbreuk wordt gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

  2. TM houdt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
  3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de Content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door TM worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
  4. TM behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan TM bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onmiskenbaar onrechtmatig is.
  5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart Gebruiker of de derde TM voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van de Content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die TM lijdt, nog zal kunnen lijden of die TM dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
  6. TM zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 12. Garanties en vrijwaringen

  1. Gebruiker accepteert dat de Dienst, waaronder in ieder geval begrepen de Content en Website, alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (‘as its basis’).
  2. TM doet geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en/of toezeggingen met betrekking tot de beschikbaarheid en/of kwaliteit van de Website en/of de Content.
  3. De Gebruiker is jegens TM aansprakelijk voor, en vrijwaart TM volledig tegen, alle schade en kosten die TM lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het plaatsen van Gebruiker Content, (ii) van een onrechtmatige daad van Gebruiker en/of enige inbreuk die Gebruiker maakt op IE-rechten van andere Gebruikers of derden.
  4. Alle door TM gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
  5. TM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
   Indien TM aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is TM uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan TM toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (excl. BTW) bedragen.
   Iedere aansprakelijkheid van TM voor andere dan directe schade, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruikers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van TM wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
  6. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van TM zelf en/of haar leidinggevenden.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TM meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TM vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Varia

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
  2. Alle geschillen die tussen Gebruiker en TM ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Gebruiker, onder de voorwaarde dat deze gelegen is in Nederland. Indien dit niet het geval is zullen geschillen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement van [plaats], tenzij dwingend recht anders bepaalt.
  3. TM mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de Dienst staken en het Account verwijderen.